Xuất Sắc Trong Vai Trò Quản Gia

Thái độ ban cho

Sự xuất sắc trong tất cả những gì chúng tôi làm
là dấu ấn của Nước Trời (Cô-lô-se 3: 23)

Công việc chuyên môn của chúng ta là một dịch vụ thiêng liêng,
mục vụ trọn thời gian và một hành động thờ phượng

Chịu trách nhiệm mà không hướng đến quyền lực.
Chịu trách nhiệmTrước mặt Đức Chúa Trời trong tất cả những gì chúng ta làm

Hiểu được doanh nghiệp, ngành nghề và các vấn đề hiện tại – cải tiến và đồng tạo ra những giải pháp mới với Ngài – “sự đồng công với Chúa”