Đại Sứ Vương Quốc

Tôi được ban phước để trở thành một phước lành

“Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó; song ta chẳng tìm được một ai.” (Ê-xê-ki-ên 22:30)

Click here to change this text

Click here to change this text

Click here to change this text