Sự Công Chính

Đáng tin cậy và một thái độ đã quy định

Tìm cầu để biết lẽ thật

Chúng ta được xưng công bình
bởi đức tin

Bước đi trong sự sáng

Cho một thước đo đầy đủ của sự
thông công và hiệp một.

Nhận biết

Sự phụ thuộc vào ân sủng
và sự khôn ngoan của Chúa

Trung tín

Trung tín trong việc nhỏ và chúng tôi
sẽ được ban cho nhiều.

Nói sự thật trong tình yêu

Đối xử với người khác như chúng ta muốn được đối xử