Sermon Category: Sống Có Chủ Đích

Home / Sống Có Chủ Đích
Ngày 4: Đức Chúa Trời Sở Hữu Tất Cả Mọi Điều
Sermons

Ngày 4: Đức Chúa Trời Sở Hữu Tất Cả Mọi Điều

SỐNG CÓ MỤC ĐÍCH – Living on Purpose Kinh Nghiệm Niềm Vui Thật Tại Nơi Làm Việc – Experiencing Radical Joy in the Workplace. Phần 1. Nhìn Xem Đứa Chúa Trời là Trung Tâm – Seeing God as the Center. Ngày 4: Đức Chúa Trời Sở Hữu Tất Cả Mọi Điều

Ngày 3: Đức Chúa Trời Quan Tâm Đến Bạn
Sermons

Ngày 3: Đức Chúa Trời Quan Tâm Đến Bạn

SỐNG CÓ MỤC ĐÍCH – Living on Purpose Kinh nghiệm niềm vui thật tại nơi làm việc – Experiencing Radical Joy in the Workplace. Phần 1. Nhìn xem Đứa Chúa Trời là Trung tâm – Seeing God as the Center. Ngày 3: Đức Chúa Trời Quan Tâm Đến Bạn – God Cares about You (Ma-thi-ơ 7:9-11) được...

Ngày 1. Chúa là Một Đức Chúa Trời vĩ đại
Sermons

Ngày 1. Chúa là Một Đức Chúa Trời vĩ đại

SỐNG CÓ MỤC ĐÍCH – Living on Purpose Kinh nghiệm niềm vui thật tại nơi làm việc – Experiencing Radical Joy in the Workplace. Phần 1. Nhìn xem Đứa Chúa Trời là Trung tâm – Seeing God as the Center. Ngày 1. Chúa là Một Đức Chúa Trời vĩ đại được biên soạn bởi  Missional Impact