11/11/2019

Ngày 1. Chúa là Một Đức Chúa Trời vĩ đại

Ngày 1. Chúa là Một Đức Chúa Trời vĩ đại

SỐNG CÓ MỤC ĐÍCH – Living on Purpose
Kinh nghiệm niềm vui thật tại nơi làm việc – Experiencing Radical Joy in the Workplace.
Phần 1. Nhìn xem Đứa Chúa Trời là Trung tâm – Seeing God as the Center.

Ngày 1. Chúa là Một Đức Chúa Trời vĩ đại

được biên soạn bởi  Missional Impact

Leave a Reply

Your email address will not be published.