12/11/2019

Ngày 3: Đức Chúa Trời Quan Tâm Đến Bạn

Ngày 3: Đức Chúa Trời Quan Tâm Đến Bạn

SỐNG CÓ MỤC ĐÍCH – Living on Purpose
Kinh nghiệm niềm vui thật tại nơi làm việc – Experiencing Radical Joy in the Workplace.

Phần 1. Nhìn xem Đứa Chúa Trời là Trung tâm – Seeing God as the Center.
Ngày 3: Đức Chúa Trời Quan Tâm Đến Bạn – God Cares about You (Ma-thi-ơ 7:9-11)

được biên soạn bởi  Missional Impact

Leave a Reply

Your email address will not be published.