19/08/2017

Giới thiệu loạt tỉnh nguyện: SỐNG CÓ MỤC ĐÍCH – Living on Purpose

Giới thiệu loạt tỉnh nguyện: SỐNG CÓ MỤC ĐÍCH – Living on Purpose

SỐNG CÓ MỤC ĐÍCH – Living on Purpose
Kinh nghiệm niềm vui thật tại nơi làm việc – Experiencing Radical Joy in the Workplace

được biên soạn bởi Missional Impact

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.