12/11/2019

Ngày 4: Đức Chúa Trời Sở Hữu Tất Cả Mọi Điều

Ngày 4: Đức Chúa Trời Sở Hữu Tất Cả Mọi Điều

SỐNG CÓ MỤC ĐÍCH – Living on Purpose
Kinh Nghiệm Niềm Vui Thật Tại Nơi Làm Việc – Experiencing Radical Joy in the Workplace.
Phần 1. Nhìn Xem Đứa Chúa Trời là Trung Tâm – Seeing God as the Center.

Ngày 4: Đức Chúa Trời Sở Hữu Tất Cả Mọi Điều

Leave a Reply

Your email address will not be published.