Khắp Thế Giới

Trở thành ống dẫn phước hạnh cho mọi người

“Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ ban các nước cho Con làm cơ nghiệp, các nơi tận cùng trái đất cho Con làm tài sản.”
(Thi-thiên 2:8)