Được Dẫn Dắt Bởi Thánh Linh

Thức tỉnh và vâng lời của Ngài

Nghe và Vâng lời

Khi chúng ta lắng nghe, Chúa phán
Chúng ta vâng phục, Ngài sẽ hành động

Tìm kiếm

Sự chấp thuận của Chúa và cách của Ngài cho thời đại của chúng ta, chương trình và vấn đề ngày nay

Bước bởi đức tin

Trong sự tự do của Ngài, làm việc trong sự nghỉ ngơi
và thúc đẩy bởi tình yêu

Bày tỏ

Vương quốc đang đến – biểu lộ qua những
hoa trái của Thánh Linh