Gia Đình Tôi

“Nếu Chúa không xây dựng nhà, những thợ xây dựng làm việc uổng công; Nếu Chúa không canh giữ thành, Những lính canh thức canh uổng công.” (Thi-thiên 127:1)