Giới Thiệu . Introduction

Khải Tượng . Vision

Sứ Mệnh . Mission

4 ƯU TIÊN SỨ MỆNH ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN TỪ HẠT GIỐNG – S.E.E.D

Serving Jesus Christ’s body – Phục Vụ Thân Thể Đấng Christ.

Phục vụ thân thể Chúa Jesus qua việc truyền cảm Lời Chúa để sống mạnh mẽ bởi đức tin và chỉ nói lời của Chúa – Kinh Thánh.

Equipping Workplace Disciples – Trang Bị Những Môn Đồ Nơi Làm Việc.

Trang bị môn đồ nơi làm việc sống đời sống cơ đốc lành mạnh và tạo nên những môn đồ tại nơi làm việc của họ.

Establishing CLN discipleship groups – Thiết Lập Những Nhóm Môn Đồ City Light Network. 

Thiết lập những nhóm nhỏ môn đồ CLN trong những những thành phố chính.

Discipling Workplaces – Môn Đồ Hoá Nơi Làm Việc.

Môn đồ hoá nơi làm việc qua việc nhân cấp những nhóm môn đồ.
  • Gây dựng những nhóm môn đồ khoẻ.
  • Xây dựng sự hợp tác chiến lược trong nơi làm việc và những khu vực đô thị
  • Phát triển những nguồn lực và thực hiện dìu dắt những lãnh đạo nơi làm việc và hội thánh
  • Nhân cách nhóm môn đồ qua mạng lưới City Light Network

Mục tiêu 1:
Làm tăng sự phân phối số lượng người nghe Lời Chúa qua truyền thông của Mục Vụ Nơi Làm Việc vào năm 2020

Mục tiêu 2:
Trang bị 120 người tạo nên môn đồ qua dự án: “Kingdom Ambassadors in Workplaces”

Mục tiêu 3:
Huấn luyện và dìu dắt 70 người “young professionals” trong chương trình MBMP, trở thành giáo sỹ trong các thành phố chính Việt nam và xa hơn vào 2020

Mục tiêu 4:
Phát triển những nguồn lực, bao gồm tài liệu huấn luyện và dìu dắt, để giúp người nam / người nữ sống đời sống đức tin, sự kêu phục vụ trong và qua nơi làm việc.

Giá Trị Cốt Lõi . Core Values

Được Biến Đổi Để Biến Đổi Người Khác . To be Transformed to Transform Others

Thế Hệ Kế Cận . NextGen

Con Đường Đến Thành Công –  The Way To Success 

Dự án Phát triển hạt giống lãnh đạo Cơ đốc tiềm năng “Con Đường Dẫn Đến Thành Công” là một Dự án Giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận do các doanh nhân &  trí thức Cơ đốc tâm huyết cùng phối hợp sáng lập, triển khai thực hiện, nhằm góp phần phát hiện và  phát triển những lãnh đạo Cơ Đốc tiềm năng trong tương lai nhằm đem lại sự vinh hiển cho Chúa tại nơi làm việc. Tầm nhìn 20 năm (2011-2030).

Tư Vấn Kinh Thánh Nơi Làm Việc – Marketplace Biblical Mentoring Program 

Chương trình dìu dắt Thánh kinh Nơi Làm Việc (MBMP) tập trung giúp đỡ những Lãnh đạo Cơ đốc nuôi dưỡng một cuộc sống liêm chính, trở nên một chứng nhân của Chúa Cứu Thế giữ  vòng đồng nghiệp và ảnh hưởng lâu dài cho Chúa Giê-xu trong nơi làm việc của họ . Đặc biệt, Cơ đốc nhân trí thức trẻ không có cơ hội đi đến trường Kinh thánh và để được trang bị đức tin. MBMP sẽ  trang bị cho họ những công cụ cần thiết cho sự  tăng trưởng và môn đồ phù hợp cho nơi làm việc của họ.

Sứ mạng của Dìu dắt Lãnh Đạo Cơ đốc trẻ để trở thành người đào tạo môn đồ tại nơi làm việc của họ. – To mentor young Christian professionals to become disciple-makers at their workplace.”

Đại Sứ Vương Quốc Nơi Làm Việc – The Kingdom Ambassadors in Workplaces 

Sống cuộc sống Cơ đốc nhân chưa bao giờ được dễ dàng!

Nhưng chúng ta làm thế nào khi nói đến Đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu? Những Cơ đốc nhân thực sự tạo nên môn đệ theo đúng ý định của Đức Chúa Trời? Chương trình Đại Sứ Vương Quốc Nơi Làm Việc tận dụng phương tiện truyền thông đa phương tiện – media, chuyển tải đến bạn những câu chuyện thật của những nhân chứng của Chúa tại nơi làm việc, nhằm khích lệ bạn tìm thấy nơi độc đáo tại của bạn trongThế giới này, để trở trở thành một Đại sứ cho Chúa – nhân chứng của Chúa nhằm giúp những người khác trở thành môn đệ trung tín của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Thư Viện

Ý Nghĩa Logo VMM

Ý Nghĩa Logo VMM
Ý Nghĩa Logo VMM
Ý Nghĩa Logo VMM
Ý Nghĩa Logo VMM

Cảm ơn bạn đã thăm viếng chuyên mục này. Loạt sứ điệp Video tại phần này đang được xây dựng,...

MVNLV hiện hữu là để phục vụ quý vị và các bạn

vui lòng liên lạc với chúng tôi tại đây:

contact@cdn365.org

…………………..